6ماهه 960 گیگ داخلی معادل 480 گیگ بین الملل

994000 تومان