6ماهه 960 گیگ اینترنت داخلی معادل 480 گیگ بین الملل

621300 تومان