6ماهه 4800 گیگ داخلی معادل 2400 گیگ بین الملل

1550000 تومان