6ماهه 450 گیگ اینترنت داخلی معادل 225 گیگ بین الملل

227000 تومان