6ماهه 2700 گیگ اینترنت داخلی معادل 1350 گیگ بین الملل

981000 تومان