6ماهه 1920 گیگ داخلی معادل 960 گیگ بین الملل

1059000 تومان