1ماهه 75 گیگ داخلی معادل 38 گیگ بین الملل

39000 تومان