1ماهه 40 گیگ داخلی معادل 20 گیگ بین الملل

39300 تومان