1ماهه 40 گیگ داخلی معادل 20 گیگ بین الملل

87200 تومان