یکساله 480 گیگ داخلی معادل 240 گیگ بین الملل

654000 تومان