یکساله 3840 گیگ داخلی معادل 1920 بین الملل

1940000 تومان