یکساله 1920 گیگ اینترنت داخلی معادل 960 گیگ بین الملل

1000000 تومان