1ماهه 16 گیگ داخلی معادل 8 گیگ بین الملل

11800 تومان

16 گیگ داخلی معادل 8 گیگ بین المللللل

توضیحات

16 گیگ داخلی معادل 8 گیگ بین الملل