تعرفه اینترنت وایرلس رادیویی همیارنت

جشنواره مشترکین همیارنت​

سه ماهه 300 گیگ بین الملل معادل 600 گیگ داخلی 265 هزار تومان

شش ماهه 500 گیگ بین الملل معادل 1000 گیگ داخلی 385 هزار تومان

یکساله 1000 گیگ بین الملل معادل 2000 گیگ داخلی 620 هزار تومان

کدگیگ بین المللسرعتزمان (ماه)قیمت (تومان) 
86610 گیگ بین الملل معادل 20 گیگ داخلی512Kb129.350 
86735 گیگ بین الملل معادل 70 گیگ داخلی512Kb388.700 
86875 گیگ بین الملل معادل 150 گیگ داخلی512Kb6176.100 
869155 گیگ بین الملل معادل 310 گیگ داخلی512Kb12352.200 
87015 گیگ بین الملل معادل 30 گیگ داخلی1Mb141.200 
87155 گیگ بین الملل معادل 110 گیگ داخلی1Mb3123.800 
872120 گیگ بین الملل معادل 240 گیگ داخلی1Mb6247.700 
873250 گیگ بین الملل معادل 500 گیگ داخلی1Mb12495.400 
87420 گیگ بین الملل معادل 40 گیگ داخلی2Mb152.200 
87575 گیگ بین الملل معادل 150 گیگ داخلی2Mb3156.800 
876155 گیگ بین الملل معادل 310 گیگ داخلی2Mb6313.700 
877320 گیگ بین الملل معادل 640 گیگ داخلی2Mb12627.500 
87825 گیگ ین الملل معادل 50 گیگ داخلی4Mb166.900 
87985 گیگ بین الملل معادل 170 گیگ داخلی4Mb3200.900 
880180 گیگ بین الملل معادل 360 گیگ داخلی4Mb6401.800 
881370 گیگ بین الملل معادل 740 گیگ داخلی4Mb12803.600 
88230 گیگ بین الملل معادل 60 گیگ داخلی8Mb180.700 
883100 گیگ بین الملل معادل 200 گیگ داخلی8Mb3242.200 
884210 گیگ بین الملل معادل 420 گیگ داخلی8Mb6484.400 
885430 گیگ بین الملل معادل 860 گیگ داخلی8Mb12968.800 
88670 گیگ بین الملل معادل 140 گیگ داخلی16Mb1141.200 
887220 گیگ بین الملل معادل 440 گیگ داخلی16Mb3423.800 
888450 گیگ بین الملل معادل 900 گیگ داخلی16Mb6847.700 
889910 گیگ بین الملل معادل 1820 گیگ داخلی16Mb121.695.000 
890100 گیگ بین الملل معادل 200 گیگ داخلی20Mb1183.400 
891230 گیگ بین الملل معادل 460 گیگ داخلی20Mb1335.700 
892290 گیگ بین الملل معادل 580 گیگ داخلی20Mb1411.000 
893310 گیگ بین الملل معادل 620 گیگ داخلی20Mb3550.000 
894630 گیگ بین الملل معادل 1260 گیگ داخلی20Mb61.100.000 
8951270 گیگ بین الملل معادل 2540 گیگ داخلی20Mb122.200.000 
896300 گیگ بین الملل معادل 600 گیگ داخلی8-30Mb1486.200 
9025000 گیگ بین الملل معادل 10000 گیگ داخلی50-75Mb17.522.900 
90310000 گیگ بین الملل معادل 20000 گیگ داخلی75-100Mb111.009.000 

ترافیک مازاد

ترافیکقیمت (تومان)
1GB 2.750
3GB 9.170
5GB 12.800
10GB 23.800
20GB 42.200
50GB 89.900
100GB 165.100
250GB 389.900
500GB 761.400
1000GB 1.513.700
2000GB 2.500.000
5000GB 4.495.000نوع ترافیکمدتسرعتحجمقیمت (تومان)
فشفشه 1 روز - 15 گیگ 13.761
فشفشه 7 روز - 10 گیگ 13.761
فشفشه 30 روز - 50 گیگ 50.459
فشفشه 100 روز - 100 گیگ 100.000
توربو 10 روز 40 مگ 20 گیگ 47.247X
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟