سیم کارتی آسیاتک

سیم کارتی آسیاتک

 اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 200 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 140 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 25 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 35 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 45 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه 70 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 160 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 260 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 40 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه 80 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 165 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (یکساله)

اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 165 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (شش ماهه)

اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 85 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (شش ماهه)

اینترنت ثابت TD-LTE، ماهانه 85 گیگ با سرعت 4 تا ۴۰ مگ (یکساله)

اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 12 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 16 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 20 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 24 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 32 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 42 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه 9 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 260 گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 8۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۱6۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله 480 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD_LTE، شش ماهه 120 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ

اینترنت ثابت TD_LTE، یکساله 360 گیگ با سرعت 1 تا ۴۰ مگ

X
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟