لیست تعرفه اینترنت وایرلس رادیویی دوربرد

 


 

سرعت 512kb

 

یک ماهه

۴ گیگ داخلی

معادل ۲ گیگ بین الملل

۱۰۰۰۰  تومان

 

یک ماهه

۸ گیگ داخلی

معادل۴گیگ بین الملل

۱۶۰۰۰  تومان

 


 

سرعت 1 مگابیت

 

یک ماهه

۴ گیگ داخلی

معادل ۲ گیگ بین الملل

۱۲۰۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۸ گیگ داخلی

معادل ۴ گیگ بین الملل

۱۸۰۰۰ تومان 


 

سرعت 2 مگابیت

 

یک ماهه

۴ گیگ داخلی

معادل ۲ گیگ بین الملل

۱۴۰۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۸ گیگ داخلی

معادل ۴ گیگ بین الملل

۲۰۰۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۱۰ گیگ داخلی

معادل ۵ گیگ بین الملل

۲۳۰۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۶۰ گیگ داخلی

معادل ۳۰ گیگ بین الملل

۷۰۸۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۱۲ گیگ داخلی

معادل ۶ گیگ بین الملل

۴۲۰۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۲۴ گیگ داخلی

معادل ۱۲ گیگ بین الملل

۵۷۶۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۳۰ گیگ داخلی

معادل ۱۵ گیگ بین الملل

۶۴۲۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۹۰  گیگ داخلی

معادل ۴۵ گیگ بین الملل

۱۲۶۲۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۱۸۰ گیگ داخلی

معادل ۹۰ گیگ بین الملل

۱۸۳۴۰۰ تومان 

شش ماهه

۲۴ گیگ داخلی

معادل ۱۲گیگ بین الملل

۸۴۰۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۴۸ گیگ داخلی

معادل ۲۴ گیگ بین الملل

۱۱۲۰۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۶۰ گیگ داخلی

معادل ۳۰ گیگ بین الملل

۱۲۲۸۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۱۸۰ گیگ داخلی

معادل ۹۰ گیگ بین الملل

۲۴۴۷۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۳۶۰ گیگ داخلی

معادل ۱۸۰ گیگ بین الملل

۳۵۱۴۰۰ تومان 

 

یکساله

۴۸ گیگ داخلی

معادل ۲۴ گیگ بین الملل

۱۶۸۰۰۰ تومان 

 

یکساله

۹۶ گیگ داخلی

معادل ۴۸ گیگ بین الملل

۲۱۷۶۰۰ تومان 

 

یکساله

۱۲۰ گیگ داخلی

معادل ۶۰ گیگ بین الملل

۲۳۷۴۰۰ تومان 

 

یکساله

۳۶۰ گیگ داخلی

معادل ۱۸۰ گیگ بین الملل

۴۶۳۵۰۰ تومان 

 

یکساله

۷۲۰ گیگ داخلی

معادل ۳۶۰ گیگ بین الملل

۶۸۷۴۰۰

 


 

سرعت ۴ مگابیت

 

یک ماهه

۴ گیگ داخلی

معادل ۲ گیگ بین الملل

۲۰۰۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۸ گیگ داخلی

معادل ۴ گیگ بین الملل

۲۶۰۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۱۰ گیگ داخلی

معادل ۵ گیگ بین الملل

۲۹۰۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۳۰ گیگ داخلی

معادل ۱۵ گیگ بین الملل

۴۹۸۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۶۰ گیگ داخلی

معادل ۳۰ گیگ بین الملل

۷۶۸۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۱۲ گیگ داخلی

معادل ۶ گیگ بین الملل

۶۰۰۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۲۴ گیگ داخلی

معادل ۱۲ گیگ بین الملل

۷۵۶۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۳۰ گیگ داخلی

معادل ۱۵ گیگ بین الملل

۸۲۲۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۹۰ گیگ داخلی

معادل ۴۵ گیگ بین الملل

۱۴۳۷۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۱۸۰ گیگ داخلی

معادل ۹۰ گیگ بین الملل

۲۰۱۴۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۲۴ گیگ داخلی

معادل ۱۲ گیگ بین الملل

۱۲۰۰۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۴۸ گیگ داخلی

معادل ۲۴ گیگ بین الملل

۱۴۸۰۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۶۰ گیگ داخلی

معادل ۳۰ گیگ بین الملل

۱۵۸۸۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۱۸۰ گیگ داخلی

معادل ۹۰ گیگ بین الملل

۲۷۸۶۰۰  تومان 

 

شش ماهه

۳۶۰ گیگ داخلی

معادل ۱۸۰ گیگ بین الملل

۳۸۷۴۰۰ تومان 

 

یکساله

۴۸ گیگ داخلی

معادل ۲۴ گیگ بین الملل

۲۴۰۰۰۰ تومان 

 

یکساله

۹۶ گیگ داخلی

معادل ۴۸ گیگ بین الملل

۲۸۹۶۰۰ تومان 

 

یکساله

۱۲۰ گیگ داخلی

معادل ۶۰ گیگ بین الملل

۳۰۹۴۰۰ تومان 

 

یکساله

۳۶۰ گیگ داخلی

معادل ۱۸۰ گیگ بین الملل

۵۲۷۵۰۰ تومان 

 

یکساله

۷۲۰ گیگ داخلی

معادل ۳۶۰گیگ بین الملل

۷۵۹۴۰۰


 

سرعت ۶ مگابیت

 

یک ماهه

۲ گیگ داخلی

معادل ۱ گیگ بین الملل

۱۹۰۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۶ گیگ داخلی

معادل ۳ گیگ بین الملل

۵۷۰۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۱۲ گیگ داخلی

معادل ۶ گیگ بین الملل

۱۱۴۰۰۰ تومان 

 

یکساله

۲۴ گیگ داخلی

معادل ۱۲ گیگ بین الملل

۲۲۸۰۰۰


 

 

سرعت ۸ مگابیت

 

یک ماهه

۶گیگ داخلی

معادل ۳گیگ بین الملل

۲۵۰۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۱۰ گیگ داخلی

معادل ۵ گیگ بین الملل

۳۰۲۰۰ تومان 

 

یکماهه

۱۵ گیگ داخلی

معادل ۳۰گیگ بین الملل

۵۳۸۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۱۸ گیگ داخلی

معادل ۹ گیگ بین الملل

۷۲۷۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۳۰ گیگ داخلی

معادل ۱۵ گیگ بین الملل

۸۷۸۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۳۶ گیگ داخلی

معادل ۱۸گیگ بین الملل

۱۰۱۶۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۹۰ گیگ داخلی

معادل ۴۵ گیگ بین الملل

۱۵۲۴۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۱۸۰ گیگ داخلی

معادل ۹۰گیگ بین الملل

۲۱۹۴۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۳۶گیگ داخلی

معادل ۱۸ گیگ بین الملل

۱۴۹۶۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۶۰ گیگ داخلی

معادل ۳۰ گیگ بین الملل

۱۷۰۳۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۷۲ گیگ داخلی

معادل ۳۶ گیگ بین الملل

۱۹۶۸۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۱۸۰ گیگ داخلی

معادل ۹۰ گیگ بین الملل

۲۹۵۵۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۳۶۰ گیگ داخلی

معادل ۱۸۰ گیگ بین الملل

۴۲۵۲۰۰ تومان 

 

یکساله

۷۲ گیگ داخلی

معادل ۳۶ گیگ بین الملل

۲۶۷۰۰۰ تومان

 

یکساله

۱۲۰ گیگ داخلی

معادل ۶۰ گیگ بین الملل

۳۲۲۵۰۰ تومان 

 

یکساله

۱۴۴ گیگ داخلی

معادل ۷۲ گیگ بین الملل

۳۷۵۴۰۰ تومان 

 

یکساله

۳۶۰ گیگ داخلی

معادل ۱۸۰گیگ بین الملل

۵۵۹۶۰۰ تومان 

 

یکساله

۷۲۰ گیگ داخلی

معادل ۳۶۰گیگ بین الملل

۸۰۷۴۰۰ تومان 

 


 سرعت ۱۶ مگابیت

 

یک ماهه

۱۰ گیگ داخلی

معادل ۵ گیگ بین الملل

۳۳۰۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۳۰ گیگ داخلی

معادل ۱۵ گیگ بین الملل

۵۸۸۰۰ تومان 

 

یک ماهه

۶۰ گیگ داخلی

معادل ۳۰گیگ بین الملل

۸۵۸۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۱۸ گیگ داخلی

معادل ۹ گیگ بین الملل

۸۱۰۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۳۰ گیگ داخلی

معادل ۱۵ گیگ بین الملل

۹۴۲۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۳۶ گیگ داخلی

معادل ۱۸گیگ بین الملل

۱۱۵۰۰۰ تومان 

 

سه ماهه

۹۰ گیگ داخلی

معادل ۴۵ گیگ بین الملل

۱۶۴۱۰۰ تومان

 

سه ماهه

۱۸۰ گیگ داخلی

معادل ۹۰ گیگ بین الملل

۲۲۸۴۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۳۶ گیگ داخلی

معادل ۱۸ گیگ بین الملل

۱۵۹۶۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۶۰ گیگ داخلی

معادل ۳۰ گیگ بین الملل

۱۸۲۸۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۷۲ گیگ داخلی

معادل ۳۶ گیگ بین الملل

۲۲۳۶۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۱۸۰ گیگ داخلی

معادل ۹۰ گیگ بین الملل

۳۱۷۹۰۰ تومان 

 

شش ماهه

۳۶۰ گیگ داخلی

معادل ۱۸۰گیگ بین الملل

۴۴۱۴۰۰ تومان 

 

یکساله

۷۲ گیگ داخلی

معادل ۳۶گیگ بین الملل

۳۱۶۰۰۰ تومان 

 

یکساله

۱۲۰ گیگ داخلی

معادل ۶۰ گیگ بین الملل

۳۵۷۴۰۰ تومان 

 

یکساله

۱۴۴ گیگ داخلی

معادل ۷۲ گیگ بین الملل

۴۳۵۴۰۰ تومان 

 

یکساله

۳۶۰ گیگ داخلی

معادل ۱۸۰ گیگ بین الملل

۶۰۲۳۰۰ تومان 

 

یکساله

۷۲۰ گیگ داخلی

معادل ۳۶۰ گیگ بین الملل

۸۶۷۴۰۰ تومان


 

 

حجم اضافه

 

۲ گیگ ترافیک مازاد داخلی 

معادل ۱ گیگ بین الملل

۳۰۰۰ تومان

 

۶ گیگ ترافیک مازاد داخلی 

معادل ۳ گیگ بین الملل

۹۰۰۰ تومان 

 

۸ گیگ ترافیک مازاد داخلی 

معادل ۴ گیگ بین الملل

۱۱۲۰۰ تومان

 

۱۲ گیگ ترافیک مازاد داخلی 

معادل ۶ گیگ بین الملل

۱۵۶۰۰  تومان 

 

۲۰ گیگ ترافیک مازاد داخلی 

معادل ۱۰ گیگ بین الملل

۲۴۴۰۰ تومان 

 

۴۰ گیگ ترافیک مازاد داخلی 

معادل ۲۰ گیگ بین الملل

۴۲۴۰۰ تومان

 

۱۰۰ گیگ ترافیک مازاد داخلی 

معادل ۵۰  گیگ بین الملل

۹۰۴۰۰ تومان 

 

۲۰۰ گیگ ترافیک مازاد داخلی 

معادل ۱۰۰ گیگ بین الملل

۱۶۵۴۰۰ تومان 

 


 

 

ترافیک فشفه

 

۱۲ گیگ داخلی ۳ روزه

معادل ۶ گیگ بین الملل

۹۰۰۰  تومان 

 

۲۴ گیگ داخلی ۵ روزه

معادل ۱۲ گیگ بین الملل

۱۷۰۰۰ تومان

 

۱۲۰ گیگ داخلی ۲۵ روزه

معادل ۶۰ گیگ بین الملل

۸۴۰۰۰ تومان 

 

۲۰۰ گیگ داخلی ۴۰ روزه

معادل ۱۰۰ گیگ بین الملل

۱۳۵۰۰۰  تومان 

 

۴۰۰ گیگ داخلی ۸۰ روزه

معادل ۲۰۰ گیگ بین الملل

۲۵۰۰۰۰  تومان

X
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟