تعرفه اینترنت وایرلس رادیویی آراکس

نام سرویس
قیمت

به ریال

سرویس ۱۶مگابیت ۱۲ماهه ۱۲۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۶۰گیگابایت بین الملل

۳,۱۴۴,۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۱۲ماهه ۲۰۰۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۰۰۰گیگابایت بین الملل

۱۳,۵۶۰,۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۱۲ماهه ۳۶۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۸۰گیگابایت بین الملل

۵,۲۸۰,۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۱۲ماهه ۶۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۳۰گیگابایت بین الملل

۲,۳۴۰,۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۱ماهه ۱۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۵گیگابایت بین الملل

۳۱۰۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۱ماهه ۳۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۵گیگابایت بین الملل

۵۳۰۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۱ماهه ۹۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۴۵گیگابایت بین الملل

۱۰۳۰۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۳ماهه ۳۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۵گیگابایت بین الملل

۸۸۵,۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۳ماهه ۴۵گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۲۲,۵گیگابایت بین الملل

۱,۰۸۰,۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۳ماهه ۹۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۴۵گیگابایت بین الملل

۱,۴۴۰,۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۶ماهه ۱۵۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۷۵گیگابایت بین الملل

۲,۵۲۰,۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۶ماهه ۳۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۵گیگابایت بین الملل

۱,۱۱۰,۰۰۰

سرویس ۱۶مگابیت ۶ماهه ۶۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۳۰گیگابایت بین الملل

۱,۸۰۰,۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۱۲ماهه ۱۲۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۶۰گیگابایت بین الملل

۲,۸۸۰,۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۱۲ماهه ۳۶۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۸۰گیگابایت بین الملل

۴,۹۲۰,۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۱۲ماهه ۶۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۳۰گیگابایت بین الملل

۱,۹۸۰,۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۱ماهه ۱۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۵گیگابایت بین الملل

۲۹۰۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۱ماهه ۳۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۵گیگابایت بین الملل

۵۳۰۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۱ماهه ۹۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۴۵گیگابایت بین الملل

۱۰۰۰۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۳ماهه ۳۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۵گیگابایت بین الملل

۷۹۵,۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۳ماهه ۴۵گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۲۲,۵گیگابایت بین الملل

۹۹۰,۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۳ماهه ۹۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۴۵گیگابایت بین الملل

۱,۴۴۰,۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۶ماهه ۱۵۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۷۵گیگابایت بین الملل

۲۵۲۰۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۶ماهه ۳۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۵گیگابایت بین الملل

۹۹۰۰۰۰

سرویس ۸مگابیت ۶ماهه ۶۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۳۰گیگابایت بین الملل

۱۷۴۰۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۱۲ماهه ۱۲۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۶۰گیگابایت بین الملل

۲,۰۴۰,۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۱۲ماهه ۳۶۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۸۰گیگابایت بین الملل

۳۷۸۰۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۱۲ماهه ۶۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۳۰گیگابایت بین الملل

۱,۴۷۶,۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۱ماهه ۱۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۵گیگابایت بین الملل

۲۲۰۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۱ماهه ۳۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۵گیگابایت بین الملل

۴۳۰۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۱ماهه ۹۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۴۵گیگابایت بین الملل

۹۳۰۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۳ماهه ۳۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۵گیگابایت بین الملل

۶۰۰,۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۳ماهه ۴۵گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۲۲,۵گیگابایت بین الملل

۷۸۰۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۳ماهه ۹۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۴۵گیگابایت بین الملل

۱,۱۴۰,۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۶ماهه ۱۵۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۷۵گیگابایت بین الملل

۱,۸۰۰,۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۶ماهه ۳۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۱۵گیگابایت بین الملل

۸۱۰,۰۰۰

سرویس ۲مگابیت ۶ماهه ۶۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۳۰گیگابایت بین الملل

۱۲۰۰۰۰۰

سرویس تجاری ۲مگابیت ۱۲ماهه ۱۹۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۹۵گیگابایت بین الملل

۲,۸۸۰,۰۰۰

سرویس تجاری ۲مگابیت ۱ماهه ۱۵گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۷,۵گیگابایت بین الملل

۲۷۱,۰۰۰

سرویس تجاری ۲مگابیت ۳ماهه ۵۰گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۲۵گیگابایت بین الملل

۸۲۵,۰۰۰

سرویس تجاری ۲مگابیت ۶ماهه ۱۱۵گیگابایت ترافیک داخلی معادل ۵۷,۵گیگابایت بین الملل

۱۶۶۹۰۰۰

X
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟